Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

Impressum

Kompanija "Avaz" osnovana je 20.10.1991. godine

Prvi broj "Avaza" odštampan je 15. 9. 1993.

Bosanskohercegovački politički dnevnik

Izdavač

avaz-roto press d.o.o.

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

PDV broj: 200934630002

Glavni i odgovorni urednik "Dnevnog avaza"

Fadil Mandal

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Mensur Osmović

Uređuje redakcijski kolegij

Fahir Karalić / Unutrašnjopolitička rubrika

Mirela Kukan / DESK

Goran Mrkić / Globus

Dženana Burek / Prilog Sedmica

Admir Aljimi / Crna hronika

Mladen Dakić / Biznis

Larisa Sarajlić-Ramović / Kultura, Panorama i RTV Extra

Seđad Muhić / Sarajevski kanton

Edina Kalamujić / Sveznadar, Porodica i zdravlje

Sead Hasović / Noćni urednik

Fikret Tiro / DTP

Online redakcija

Glavni urednik online izdanja

Faruk Čardžić

Zamjenik glavnog urednika online izdanja

Mirza Dautbegović

Dizajn i digitalni razvoj

avaz-roto press

Menadžment "avaz-roto press"

Direktorica Društva

Hasena Hajrić

List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. godine u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.

Dnevni avaz je punopravni član Vijeća za štampu u BiH.